Biuletyn Cupt - CUPT

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się do „Biuletynu CUPT" - elektroniczny newsletter ukazujący się raz w miesiącu. Dzięki niemu możecie Państwo śledzić aktualne informacje dotyczące działalności CUPT i realizowanych inwestycji transportowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  e-maila o poniższej treści:

"W celu korzystania z usługi „Biuletyn CUPT" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO".

 1. Udostępnione dane wykorzystane będą wyłącznie do celów związanych z świadczeniem usługi „Biuletyn CUPT" z zastrzeżeniem pkt. 3.
 2. Administratorem danych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa).
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom realizującym zadania budowy struktury technicznej oraz administrowania zasobami biuletynu, z którymi zostaną zawarte odpowiednie umowy, dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Jakie masz uprawnienia wobec CUPT w zakresie przetwarzania danych osobowych:

W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, zgodnie z postanowieniami RODO, masz prawo do:

 • żądania sprostowania danych: jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania usunięcia danych: Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane zostaną usunięte jeżeli:

  - nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
  - wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
  - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • żądania przeniesienia danych: jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

W przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Twojego żądania.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  5. Rejestracja (zapisanie się do Biuletynu CUPT) oraz podanie niezbędnych dla jej przeprowadzenia danych osobowych są dobrowolne.

  6. Jak możesz się z nami skontaktować?

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W CUPT została wyznaczona osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych tj. Inspektor Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przy rejestracji świadczenia usługi „Biuletyn CUPT” oraz akceptacji plików cookies
w celu:

 • kontaktowania się z Tobą, w celach informacyjno – promocyjnych prowadzonych przez CUPT za pomocą „Biuletyn CUPT”,
 • zapisywania danych w plikach cookies podczas korzystania ze strony www.cupt.gov.pl w celu wykonywania miesięcznych/ rocznych raportów na podstawie, których określa się wskaźniki użytkowania strony www,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wersji elektronicznej, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.