Transport morski i rzeczny - CUPT

 • Zakończyliśmy kolejny etap prac nad krajowym modelem transportowym (ZMR)

  Zgodnie z zapowiedziami, w CUPT zostały zakończone zasadnicze prace nad Zintegrowanym Modelem Ruchu w części prognostycznej.

 • We have completed another milestone on the national transportation model (ZMR)

  As announced, the core work on the National Transport Model in the forecasting part has been completed by the CEUTP.

 • [31.12.2020] We have completed another milestone on the national transportation model (ZMR)

  As announced, the core work on the National Transport Model in the forecasting part has been completed by the CEUTP.

 • Zintegrowany Model Ruchu - profesjonalne planowanie inwestycji transportowych

  Z przyjemnością informujemy, iż ukończyliśmy prace nad bazową wersją Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR) dla Polski, opracowanego w kompleksowej formule dla całego sektora transportu.

 • 470 milionów złotych z UE na rozwój infrastruktury śródlądowych dróg wodnych

  Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko pozwoli na zmodernizowanie śluz, sterowni, awanportów i innych obiektówhydrotechnicznych na Odrze, w województwie opolskim. Dzięki tym inwestycjom zwiększy się dostępność transportowa oraz poprawią się warunki przewozu pasażerów i towarów na Odrze.

 • 167 mln zł wsparcia z UE na inwestycje w portach morskich w Szczecinie, Gdyni i Świnoujściu

  Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko, w sumie ponad 167 mln zł, zostaną przeznaczone na modernizację dostępu drogowego do portu w Szczecinie, pogłębienietoru podejściowego do portu Gdynia oraz na zakup statku pożarniczego uzupełniającego flotę Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

 • Ponad 130 milionów złotych z POIiŚ na modernizację jazów odrzańskich

  Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało dziś w trybie zdalnym z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach umowę o dofinansowanie na rzecz modernizacji jazów odrzańskich.

 • Prezydent RP podpisał specustawę funduszową

  W piątek 17 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku, będącego częścią "funduszowego pakietu antywirusowego".

 • Więcej pociągów towarowych dojedzie do portów w Szczecinie i Świnoujściu

  Mimo ciężkiej sytuacji w kraju związanej z pandemią koronawirusa, prace nad poprawą dostępności portów w Szczecinie i Świnoujściu nie zwalniają. Efektem inwestycji z unijnego Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) będzie skrócenie czasu przewozu ładunków oraz poprawa warunków do przejazdu większej liczby pociągów.

 • Realizacja projektów z dofinansowaniem z UE w czasie pandemii

  Z myślą o Beneficjentach poszukujących najnowszych i najbardziej aktualnych informacji o działaniach Unii Europejskiej, Rządu RP oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Funduszy Europejskich, w tym CUPT, mających zminimalizować wpływ pandemii koronawirusa (COVID-19) na realizację ich inwestycji, stworzona została zakładka z aktualnościami „COVID-19 – informacje dla beneficjentów” na stronie internetowej CUPT.

 • Kolejne inwestycje intermodalne z dofinansowaniem w wysokości ponad 35 milionów złotych

  Środki unijne zostaną przeznaczone na budowę terminalu intermodalnego CCIC – Intermodal Depo Dunikowo wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń.

 • „Nowoczesna infrastruktura w służbie dostępności”, „Fundusze europejskie dla nowoczesnego transportu” i „Zmieniamy polską kolej” - najnowsze publikacje wydane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

  Trzy wydawnictwa tworzące kompendium wiedzy o tym jaki wpływ mają fundusze europejskie na inwestycje kolejowe, drogowe, lotniskowe i morskie, ale również  jak w przyszłości powinny być projektowane inwestycje transportowe aby komunikacja była dostępna dla wszystkich, bez niepotrzebnych barier architektonicznych.

 • Ponad 720 milionów złotych z UE na inwestycje transportowe w Zachodniopomorskim, Wielkopolskim, Kujawsko - Pomorskim, Łódzkim i Lubuskim

  Środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostaną przeznaczone na modernizację kolei oraz rozwój żeglugi morskiej i śródlądowej w Polsce. 20 grudnia br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało sześć umów o dofinansowanie z czterema Beneficjentami - PKP PLK S.A., Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Gminą Miasto Świnoujście i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

 • TOB o badaniach społecznych w Zintegrowanym Modelu Ruchu

  W Centrum Unijnych Projektów Transportowych trwają prace nad Zintegrowanym Modelem Ruchu (ZMR), którego celem będzie wypełnienie warunków finansowania inwestycji transportowych w perspektywie finansowej 2021 – 2027 oraz wsparcie planowania strategicznego w sektorze transportu. Model na poziomie krajowym obejmie między innymi: transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny śródlądowy. Jednym z działań, których rezultaty zostaną wykorzystane przy budowie ZMR, jest rozpoczęty w sierpniu br. pilotaż ogólnopolskich badań społecznych mających dostarczyć wiedzę na temat sposobów podejmowania decyzji związanych z realizowaniem podróży przez mieszkańców Polski.

  W związku z prowadzonymi pracami CUPT zorganizowało kolejne spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego. Tym razem rozmawiano o badaniach społecznych w Zintegrowanym Modelu Ruchu.

  tekst

   

  Podczas spotkania teoretycy i praktycy z Polski i Czech, przedstawiciele administracji publicznej (MI, MFiPR, GUS, MGMiŻŚ), środowiska naukowego, beneficjentów POIiŚ oraz eksperci z inicjatywy Jaspers dyskutowali nad problemem zbierania danych o preferencjach społecznych związanych z wyborem środka transportu.

  Punktem wyjścia do dyskusji było przedstawienie założeń metodologicznych, które zostały przyjęte w badaniu zleconym przez CUPT. Ujęcie zjawisk ruchowych w czasie i przestrzeni oraz poznanie ich motywacji wymaga przeprowadzenia wywiadów ankietowych na wiarygodnej statystycznie, reprezentatywnej próbie osób podróżujących, dysponentów pojazdów, oraz na wykonaniu badań i pomiarów ruchu. W gronie eksperckim zastanawiano się jakie problemy ze zbieraniem danych od respondentów występują podczas realizacji tego typu badań. Wskazywano przede wszystkim na duży odsetek odmów uczestnictwa w badaniu, przez co trudno jest zapewnić reprezentatywną próbę badawczą, a tym samym rzetelność wyników.

  Uczestnicy mieli możliwość skonfrontować polskie doświadczenia z doświadczeniami czeskiego Ministerstwa Transportu, które wspólnie z Centrum Badań Transportowych niedawno przeprowadziło pierwsze krajowe badanie zachowań podróżnych w Czechach.

  Podczas dyskusji poruszono również kwestie problemów biur projektowych przy zbieraniu danych ruchowych na potrzeby modelowania a także możliwości ich rozwiązania. Wskazywano na brak standardów dotyczących procesu ankietowania, zwłaszcza w kontekście kwestionariusza ankiety. Wiąże się to uzyskiwaniem niedoskonałych danych, a to natomiast powoduje tworzenie niedoskonałych modeli zazwyczaj nieadekwatnych do oczekiwań zamawiających.

  Dużo miejsca poświęcono kwestii pozyskiwania danych z innych źródeł niż ankiety. Podkreślano, że w tej kwestii też jest dużo problemów. Nawet od jednostek państwowych nie jest możliwe uzyskanie danych publicznych. Jednym z pomysłów na rozwiązanie tego problemu byłoby uwzględnienie preferencji transportowych w Ogólnopolskim Spisie Powszechnym (najbliższy już w 2021).

  W pracach nad ZMR, CUPT planuje wykorzystywać i integrować rozwiązania wypracowane w pracach nad innymi modelami ruchowymi stosowanymi w Polsce, jak również szeroko udostępniać wyniki własnych prac, w tym wyniki badania pilotażowego.

  Bez poznania preferencji społecznych nie da się opracować rzetelnego i wiarygodnego modelu ruchu- podkreślił Paweł Engel Dyrektor Departament Analiz Transportowych w CUPT.

  Szczegółowe podsumowanie spotkania niebawem dostępne będzie w zakładce Badania i ewaluacja/Transportowe Obserwatorium Badawcze.

  2 copy

 • Ponad 16 mln złotych ze środków unijnych na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku

  26 listopada  br. podczas konferencji CEF Info Days w Gdyni, Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Urzędem Morskim w Gdyni umowę o dofinansowanie unijne dla projektu „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”.

 • Jak podróżują Polacy? Trwają prace badawcze nad Zintegrowanym Modelem Ruchu!

  W Centrum Unijnych Projektów Transportowych trwają prace nad Zintegrowanym Modelem Ruchu (ZMR), którego celem będzie wypełnienie warunków finansowania inwestycji transportowych w perspektywie finansowej 2021 – 2027 oraz wsparcie planowania strategicznego w sektorze transportu. Model transportowy na poziomie krajowym obejmie między innymi: transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny śródlądowy.

 • DB Port Szczecin z unijnym dofinansowaniem

  30 września br. CUPT podpisał z DB Port Szczecin Sp. z o.o umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”. 

  Przedmiotowy Projekt będzie realizowany na terminalu DB Port Szczecin zlokalizowanym w kompleksie portowym Szczecin-Świnoujście. Głównym celem projektu jest unowocześnienie systemu wykonywania i zarządzania przeładunkiem kontenerów przez terminal, a tym samym zwiększenie jego wewnętrznej przepustowości oraz zwiększenie pojemności składowania na powierzchni dedykowanej dla kontenerów chłodniczych. Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin przyczyni się do stymulacji lokalnej gospodarki i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W wyniku realizacji projektu wzrośnie sprawność operacji wewnątrz terminala, w tym szybkość podstawiania ładunków do kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej i innej. Ponadto, możliwa stanie się szybka obsługa przeładunków na kolejowe platformy podkontenerowe i formowania pociągów.

  container terminal 2 data

  Inwestycja stworzy warunki techniczne do uruchomienia stałych połączeń kontenerowych z terminala na zaplecze portu. Zwiększy się ponadto przepustowość i pojemność składowania w zakresie obsługi kontenerów chłodniczych. Zakup i wdrożenie nowego system IT do obsługi kontenerów pozwoli na sprawniejsze zarządzanie potokami obsługiwanych ładunków. Wymienione wyżej efekty przełożą się na wzrost konkurencyjności podmiotów korzystających z usług terminala. Co więcej, w trakcie realizacji projektu spodziewany jest stymulacyjny wpływ na lokalny rynek pracy i przedsiębiorstw usługowych.

  Realizacja projektu jest niezbędna z punktu widzenia dalszego rozwoju DB Port Szczecin w obszarze wykonywania transportu intermodalnego.

  Całkowita wartość projektu: 22 096 839,30 zł

  Wartość wydatków kwalifikowanych: 16 597 457,30 zł

  Wartość dofinansowania UE: 8 298 728,65 zł

 • Blisko 20 mln złotych ze środków unijnych na poprawę dostępu kolejowego do Portu Gdynia

  Celem inwestycji jest elektryfikacja bocznicy Intermodalnego Terminalu Kolejowego od strony lądu, w efekcie czego sterowanie ruchem zostanie zautomatyzowane

Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
Slider
okladka1
okladkasierpien
okladkabiul copy copy