Badania i ewaluacja - CUPT

Ewaluacja to standard współczesnego zarządzania bazującego na wiarygodnych, empirycznych przesłankach (evidence-based policy). W lipcu 2016 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Rozwoju powierzyła Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) realizację zadań w zakresie ewaluacji sektora transportu.

Celem działań CUPT jest podnoszenie jakości i skuteczności interwencji publicznych w sektorze transportu w ramach PO IiŚ, PO PW i CEF. Rosnąca rola inwestycji infrastrukturalnych - zarówno w kontekście budowy międzynarodowej konkurencyjności Polski, jak i wielkości wsparcia unijnego, kierowanego do tej branży - pociąga za sobą konieczność oceny ich efektywności. Wskazane jest badanie długofalowego oddziaływania projektów, które powinno być oparte na danych teoretycznych oraz na faktycznych doświadczeniach wcześniej realizowanych inwestycji.

Bogaty warsztat badań ewaluacyjnych powinien dostarczać rozwiązań, które mogą być odpowiedzią na najważniejsze potrzeby informacyjne instytucji i decydentów odpowiedzialnych za sposób wydatkowania krajowych i unijnych środków budżetowych.

W zależności od okresu w którym przeprowadzana jest ocena interwencji, badania ewaluacyjne mogą mieć charakter operacyjny tj. poprawiają skuteczność działań, jak i bieżące zarządzanie programem. Ewaluacja ex-post natomiast ma charakter podsumowujący, dokonujący całościowej oceny prowadzonej polityki publicznej w danym obszarze.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzi własne badania ewaluacyjne w odniesieniu do wybranych kwestii (ewaluacja wewnętrzna), a także zamawia zewnętrzne ekspertyzy w zakresie ewaluacji (ewaluacja zewnętrzna). Dodatkowo stosowany jest model hybrydowy. Forma ta polega na tym, ze za wykonanie danej ewaluacji odpowiadają eksperci wewnętrzni CUPT, pozostający w funkcjonalnej niezależności od podmiotów odpowiedzialnych za realizację POIiŚ głównie w kontekście działań programistycznych i wdrożeniowych. Są oni wspierani wycinkowymi analizami przez ekspertów zewnętrznych