O nas - CUPT

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) istnieje od 2007 r. Kompleksowo wspiera Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich (Wieloletnie Ramy Finansowe 2007-2013 oraz 2014-2020) oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF).  Celem Centrum jest racjonalne i efektywne wykorzystanie do 2023 roku wszystkich środków UE przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych.

Podstawą działalności Centrum jest Zarządzenie Nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 roku (tekst jednolity z 24 marca 2015 r.) zmienione Zarządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa – z dnia 23 grudnia 2015 r., Zarządzenie Ministra Infrastruktury - z dnia 20 grudnia 2018 r.,oraz Zarządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2019 r. Działalność CUPT jest współfinansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) oraz Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF).

CUPT w systemie dystrybucji funduszy UE.

 Schemat rysunkowy prezentujący CUPT w systemie dystrybucji środków z UE z KE z nadzorem przez Ministerstwo Infrastruktury i kontrolą Ministerstwo Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

 

FUNKCJE CENTRUM

1. Instytucja Wdrażająca dla:
2. Instytucja Pośrednicząca dla:
W obecnej perspektywie Unii Europejskiej odpowiadamy za realizację projektów transportowych w pięciu osiach priorytetowych POIiŚ i POPW:
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
  • Priorytet III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego więcej
  • Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast więcej
  • Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce więcej
  • Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach więcej
2. Program Polska Wschodnia (POPW) 2014-2020
  • Priorytet III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa więcej

Budynek w którym mieści się siedziba CUPT

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00–844 Warszawa

+ 48 (22) 262 05 00

+ 48 (22) 262 05 01