Założenia - CUPT

Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) działa w ramach CUPT od końca 2017 r. Zgodnie z założeniami,  tworzy możliwość rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania i realizacji projektów transportowych. Wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju i efektów prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym i regionalnym.

Cele szczegółowe to:

  • działania na rzecz wypracowania spójnej metodyki mierzenia wpływu inwestycji PO IiŚ 2014–2020 w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz integrację systemów transportowych w miastach, w tym rozwoju miejskiego transportu publicznego;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi partnerami społeczno-gospodarczymi, na poziomie krajowym w celu usprawnienia systemu ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu w obszarze transportu;
  • gromadzenie i przetwarzanie danych oraz informacji dotyczących rozwoju transportu do ewaluacji wpływu POIiŚ w ujęciu krajowym, regionalnym;
  • prowadzenie prac koncepcyjnych nad założeniami metodycznymi do oceny wpływu podejmowanych interwencji transportowych w ramach POIiŚ, zgodnie z wypracowanymi standardami gromadzenia i analizy danych zebranych w oparciu o ujednoliconą metodykę;
  • uzyskanie wiarygodnych i użytecznych informacji o rzeczywistych efektach polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu w części finansowanej przez POIiŚ przy zastosowaniu spójnego podejścia metodologicznego.

Zadania TOB są realizowane we współpracy z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.

TOB działa pod auspicjami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – IZ POIiŚ i we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury.

Kontakt TOB

tob@cupt.gov.pl

Logotyp Transportowego Obserwatorium Badawczego - TOB