Zintegrowany Model Ruchu - CUPT

Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) jest pasażerskim modelem multimodalnym, który odwzorowuje Średni Dobowy Ruch Roczny (ŚDRR) pomiędzy wszystkimi gminami w Polsce w podziale na transport indywidualny i zbiorowy. który obejmuje połączenia kolejowe oraz autobusowe. W trakcie procesu obliczeniowego uwzględnia się wzajemne oddziaływanie konkurencyjnych środków transportu jakimi są komunikacja indywidualna oraz komunikacja zbiorowa. Jest to kluczowy element z punktu widzenia prognoz ruchu, gdzie możliwe jest równoległe uwzględnienie inwestycji drogowych oraz kolejowych. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu sieci drogowej, w ZMR został dodatkowo ujęty ruch ciężarowy na drogach. W procesie wzajemnego oddziaływania poszczególnych środków transportu brane pod uwagę są kluczowe aspekty jakimi kierują się podróżni, czyli:

 • odległość podróży,
 • czas podróży,
 • poniesione koszty pieniężne.

Model odwzorowuje również:

 • siatkę połączeń lotniczych,
 • sieć żeglugi śródlądowej,
 • porty morskie i śródlądowe,
 • terminale intermodalne.

ZMR jest w pełni czterostopniowym modelem ruchu, który zawiera pełne obliczenia dla modeli bazowych oraz prognostycznych na następujących etapach:

 1. Generacja ruchu – określa ilość podróży pomiędzy gminami.
 2. Rozkład przestrzenny ruchu – określa ilość podróży pomiędzy każdą parą gmin.
 3. Podział zadań przewozowych – określa prawdopodobieństwo odbycia podróży komunikacją zbiorową oraz komunikacją indywidualną dla każdej pary gmin.
 4. Rozkład ruchu na sieć – wybiera trasy przejazdu dla wszystkich podróży między gminami , zarówno dla komunikacji zbiorowej jak i komunikacji indywidualnej.

Opracowano model bazowy na rok 2015 wraz z aktualizacją na rok 2019. Modele prognostyczne na lata 2025 i 2030 zostały stworzone w oparciu o przyjęte i zweryfikowane założenia dla modeli bazowych. Modele prognostyczne zawierają analogiczną do modelu bazowego strukturę obliczeniową, czyli pełną procedurę obliczeniową dla modelu popytu oraz rozkładu ruchu na sieć.

 • 2025 – wariant, który domyka stan infrastruktury transportowej
 • 2030 - wariant prognostyczny zgodny z projektami dokumentów strategicznych

Przy opracowaniu prognozy na lata 2025 oraz 2030 uwzględniliśmy zmiany społeczno-demograficzne prognozowane na te lata. Dotyczy to przede wszystkich zmian w strukturze demograficznej Polski oraz zmian wynikających ze wzrostu PKB, jakim jest na przykład postrzegana wartość czasu.

ZMR jest narzędziem wspierającym wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027.

Przy tak skonstruowanym narzędziu, ZMR umożliwia wsparcie ministerstw i innych instytucji, w tym spółek i organizacji, które świadczą usługi publiczne w sektorze transportu, w procesie planowania oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przygotowaliśmy ZMR również jako instrument wsparcia planowania na poziomie regionalnym i lokalnym, które może wynikać zarówno z modelu krajowego jak i powstających modeli regionalnych.

About ZMR (National Transport Model)

ZMR news

Kontakt ZMR

zmr@cupt.gov.pl

Klauzula informacyjna ZMR

pdfPobierz

zmr zintegrowany model ruchu logotype min