Konferencja - CUPT

 

Konferencja "Architektura FRAME w projektach ITS" odbyła się 19 stycznia 2017 r. w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Celem konferencji było zachęcenie jak najszerszego grona zainteresowanych rozwojem inteligentnych systemów transportowych w Polsce do zapoznania się z korzyściami jakie daje zastosowanie architektury FRAME przy projektowaniu inteligentnych systemów transportowych. Konferencja stanowiła istotny etap realizacji projektu „Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE”.

1

W konferencji udział wzięło ponad 140 osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, związki komunikacyjne, zarządców dróg różnych kategorii oraz środowisko nauki i sektor biznesu.

Otwierając konferencję Dyrektor CUPT Przemysław Gorgol podkreślił, że potrzeba realizacji przedmiotowego projektu wyniknęła z doświadczeń oraz wniosków wyciągniętych z wdrażania przedsięwzięć z zakresu inteligentnych systemów transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w swoim wystąpieniu zaprezentował założenia strategicznych dokumentów polityki transportowej potwierdzając, że rozwój inteligentnych systemów transportowych, będących istotnym narzędziem poprawy funkcjonowania transportu, jest jednym z priorytetów Państwa.

Profesor Wojciech Suchorzewski, od lat zajmujący się problematyką polityki transportowej i planowania transportu w skali europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej, wskazał główne wyzwania jakie obecnie stoją przed ITS.

Dyrektor Departamentu CUPT Paweł Engel, przybliżył uczestnikom zakres i harmonogram realizacji projektu „Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE” wskazując na elementy, które zostały zrealizowane m.in, analiza projektów finansowanych z perspektywy 2007-2013 (tzw. desk research) oraz uruchomienie portalu, bloga oraz forum dyskusyjnego na stronie Projektu.

2

Głównym ekspertem konferencji był pan Peter Jesty, jeden z twórców i czołowy propagator architektury FRAME w Europie i na świecie. W trzech blokach tematycznych przedstawił on uczestnikom podstawowe informacje na temat Europejskiej Ramowej Architektury ITS, korzyści wynikające z wykorzystania Architektury FRAME przed etapem realizacji inwestycji oraz po jej zrealizowaniu, a także zaprezentował możliwości wykorzystania Architektury FRAME do budowy architektur ITS w Europie i na świecie.

Kolejny blok tematyczny poświęcony został problematyce przygotowania projektów ITS. Podczas sesji głos zabrali reprezentanci Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Gdańskiej, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutu Transportu Samochodowego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego prezentując własne poglądy oraz doświadczenia w zakresie wdrażania projektów ITS.

W ostatnim bloku tematycznym zaprezentowano informacje w odniesieniu do potencjalnych źródeł i modeli finansowania przedsięwzięć z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych. Pan Paweł Szaciłło, Dyrektor Departamentu PPP Ministerstwa Rozwoju, przedstawił możliwość wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach ITS wraz z podaniem przykładów zastosowania tego typu rozwiązania w Europie i na świecie. Przedstawiciel CUPT omówił finansowanie przedsięwzięć ITS w ramach POIiŚ w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz środków Łącząc Europę „Connecting Europe Facility - CEF". Przedstawiciele ITTI Sp. z o.o. omówili wyniki przeprowadzonej analizy (desk research) oraz możliwości i ograniczenia związane z finansowaniem inwestycji ITS w ramach PO PW oraz RPO.

Po zakończeniu części oficjalnej wywiązała się dyskusja, w której brali udział uczestnicy konferencji.