Instrument "Łącząc Europę" (CEF) - CUPT

Instrument „Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF) jest nowym instrumentem finansowym, który zastąpił dotychczasowy Fundusz TEN-T. Celem CEF-u jest wspieranie projektów infrastrukturalnych w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla Instrumentu CEF.

W sektorze transportu CEF obejmuje projekty, które mają na  celu:

  • zwiększenie połączeń z miejscami zagrożonymi wykluczeniem, tworzenie wspólnych inwestycji między państwami
  • zapewnienie zrównoważonego i efektywnego transportu w dłuższym okresie czasu, stworzenie nowoczesnych sieci szybkich kolei
  • budowę dogodnych połączeń pomiędzy portami lotniczymi a miastami za pomocą sieci kolejowych
  • zakończenie budowy sieci bazowej TEN-T do 2030 r. poprzez stworzenie nowej oraz istotną modernizację i odtworzenie istniejącej infrastruktury.

Budżet na inwestycje w sektorze transportu wynosi 26,25 mld euro, z czego 11,3 mld euro pochodzić będzie z Funduszu Spójności.