Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - CUPT

W latach 2014-2020 CUPT (pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej) odpowiada za wdrażanie POIiŚ w zakresie projektów transportowych. Bogatszy o doświadczenia z wdrażania POIiŚ w poprzednim okresie programowania (2007-2013), CUPT kompleksowo wspiera Beneficjentów w procesie przygotowania inwestycji i ich realizacji, aby jak najefektywniej wykorzystać środki unijne przewidziane do wydatkowania w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020.

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest programem, na który w perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczono najwięcej środków – 27,4 mld euro.

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej UE, POIiŚ 2014-2020 wspiera rozwój infrastruktury kraju. Środki z tego Programu przyczyniają się do dalszego, zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

Środki z Programu w szczególności finansują takie dziedziny jak:

  • gospodarka niskoemisyjna
  • ochrona środowiska
  • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu
  • transport i bezpieczeństwo energetyczne
  • ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe

Najwięcej środków zasila przedsięwzięcia transportowe, a więc drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Głównymi odbiorcami wsparcia są podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie kierowane jest również do przedsiębiorców.

Projekty transportowe, za których finansowanie odpowiada CUPT, są realizowane w ramach czterech priorytetów:

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie projektów transportowych w poszczególnych sektorach mogą ubiegać się:

Szczególne wsparcie w ramach POIiŚ dla sektora kolejowego, morskiego, żeglugi śródlądowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i intermodalnego wynika z celów Europejskiej Polityki Transportowej oraz Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

Podział inwestycji
Inwestycje w ramach POIiŚ 2014-2020 zostały podzielone według czterech gałęzi:

  • kolejowe -  inwestycje o znaczeniu krajowym i 11 inwestycji o znaczeniu makroregionalnym wynikających z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
  • 42 inwestycje drogowe
  • 48 inwestycji morskich
  • 25 inwestycji śródlądowych

Podział ten wynika z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r .
Jest on uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) . Dokument ten zawiera również kryteria wyboru projektów z listy inwestycji drogowych, kolejowych i wodnych (morskich i śródlądowych).

Więcej informacji na temat programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020