Program Polska Wschodnia - CUPT

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) jest instrumentem wsparcia, który finansuje projekty przyczyniające się do gospodarczego i społecznego rozwoju  5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności tych województw dlatego wspiera:

 •  powstawanie i rozwój startupów
 •  międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw
 •  tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie
 •  inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej

Cele inwestycyjne PO PW wzmacniają przedsięwzięcia współfinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a jednocześnie uzupełniają działania w zakresie infrastruktury kolejowej, które są finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych województw Polski Wschodniej.

W obszarze transportowym celem PO PW jest wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie zewnętrznych połączeń kolejowych wschodniej Polski. Wynika to z zapisów ujętych w Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 .

W Programie tym Centrum Unijnych Projektów Transportowych pełni rolę Instytucji Pośredniczącej  i odpowiada za wdrożenie projektów realizowanych w ramach:

Beneficjenci

Beneficjentem działania 3.1. są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zarządca narodowej sieci linii kolejowych.

Realizacja inwestycji w ramach tego działania ma posłużyć powstaniu dostępnej, nowoczesnej
i przyjaznej dla pasażerów kolei poprzez:

 •  podniesienie parametrów technicznych transportu kolejowego
 •  wymianę przestarzałych elementów
 • wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań
 • elektryfikację wybranych odcinków

PO PW obejmie dofinansowaniem przedsięwzięcia w obszarze:

 • infrastruktury liniowej
 •  infrastruktury punktowej: obiekty obsługi podróżnych (przystanki, wiaty, kładki dla pieszych, przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności)
 • przejazdów kolejowych
 • obiektów inżynieryjnych
 • systemów sterowania ruchem kolejowym
 • systemów informacji pasażerskiej

Wsparciem w tym działaniu objęte są linie kolejowe tworzące Magistralę Wschodnią - ciąg komunikacyjny łączący miasta wojewódzkie makroregionu, który przebiega przez: Olsztyn-Korsze-Kętrzyn-Giżycko-Ełk-Białystok-Czeremcha-Siedlce-Łuków-Dęblin-Lublin-Kraśnik-Tarnobrzeg-Kolbuszowa-Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc przez: Tarnobrzeg-Ostrowiec Świętokrzyski-Skarżysko (założenia zgodne z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.).

Więcej informacji na temat programu: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020