Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - CUPT


Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Flaga Uni Europejskiej
POIiS
5.2
Status
  • Aktualne
Od
2021-08-28
do
2021-09-30

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

z siedzibą przy ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach:

Oś Priorytetowa V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

 

Przedmiot konkursu:

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące modernizacji wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu polegającej na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia.

Dofinansowanie zostanie udzielone zgodnie z trybem udzielenia pomocy publicznej, określonym w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 185).

Złożenie wniosku o dofinansowanie może być poprzedzone złożeniem przez potencjalnych beneficjentów wniosku o udzielenie pomocy publicznej (Woupp). Złożenie Woupp oraz wynik jego oceny nie warunkuje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania dofinansowania w ramach konkursu.

Złożenie Woupp ma na celu wstępną kwalifikację projektów i ma charakter fakultatywny. Umożliwia potencjalnym beneficjentom wcześniejsze rozpoczęcie prac nad realizacją projektów i ponoszenie wydatków kwalifikowalnych już od dnia otrzymania wstępnego potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu:

  • modernizacja wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

  1. przewoźnicy kolejowi w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym,
  2. dysponenci w rozumieniu art. 4 pkt 6b ustawy o transporcie kolejowym,

– mający siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 200 000 000,00 . Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na konkurs w trakcie trwania konkursu w drodze zmiany Regulaminu oraz zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej po rozstrzygnięciu konkursu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż kwota niezbędna do pokrycia różnicy kosztów między pierwszym dostosowaniem wagonu towarowego do zamontowania i zamontowaniem w nim kompozytowych wstawek hamulcowych a kosztem wyposażenia wagonu towarowego w żeliwne wstawki hamulcowe.   

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie i liczbie określonej w Regulaminie Konkursu w terminie od 1 września 2021 roku do 30 września 2021 roku w formie pisemnej wraz z wersją elektroniczną: osobiście albo przez posłańca (z możliwością otrzymania na miejscu potwierdzenia wpływu wniosku opatrzonego podpisem i datą), przesyłką kurierską w kancelarii siedziby CUPT w dni robocze w godzinach pracy urzędu (815-1615) albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej przez ePUAP.

Adres siedziby CUPT:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynikać będzie bezpośrednio z wystąpienia COVID-19, CUPT może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeżeli opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni, zgodnie z art. 8 specustawy funduszowej (Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.).

Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku do siedziby CUPT albo data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z 2018 r. poz. 106, 138 z późn. zm.) albo datę wpływu wniosku do CUPT poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej   (ePUAP).  

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Gdzie szukać informacji:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2; tel. 22 262 05 00

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pisemnie.

Pytania wraz z odpowiedziami będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl.

Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 15 września 2021 r. Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

Dodatkowa informacja

Informujemy, że Wnioskodawcy oraz Beneficjenci POIIŚ 2014-2020 zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Została ona opisana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto. Co ważne beneficjenci podlegający przepisom Prawa zamówień publicznych (Pzp) muszą stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro.

Nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku zamówień opisanych w pkt 1 sekcji 6.5.3 Wytycznych, tzn. takich zamówień, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 Pzp, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 8 Pzp. Ponadto zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

Od 1 stycznia 2016 r. istnieje obowiązek publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich przez beneficjentów POIiŚ 2014-2020 zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności.
Baza Konkurencyjności jest dostępna pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Do publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza Konkurencyjności) uprawnieni są beneficjenci (tzn. podmioty, które podpisały umowę o dofinansowanie), a także wnioskodawcy (tzn. podmioty zaineresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie już od daty ogłoszenia o naborze projektów). Do zarejestrowania się w Bazie koniecznym jest posiadanie numeru projektu (beneficjent) albo numeru naboru (wnioskodawca, dla przedmiotowego naboru: POIS.05.02.00-IP.03-00-030/21). W trakcie procesu rejestracji dane dotyczące beneficjenta będą weryfikowane w oparciu o informacje zawarte w systemie SL14-20, a dane wnioskodawcy w oparciu o numer naboru.