Analiza kosztów i korzyści - CUPT

Analiza kosztów i korzyści (AKK) to obowiązkowy element dokumentacji dla projektów ubiegających się o dofinansowanie UE. AKK ma potwierdzić, że projekt spełnia kryteria finansowo-ekonomiczne do otrzymania funduszy unijnych. W ramach AKK wyliczana jest także kwota dofinansowania. AKK prezentowana jest we Wniosku o Dofinansowanie oraz w Studium Wykonalności lub równoważnym dokumencie, którego integralną część stanowi załącznik obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego.

Oceną AKK w CUPT zajmuje się Wydział Analiz Kosztów i Korzyści. Zapraszamy Beneficjentów i Wnioskodawców do konsultacji i kontaktów zarówno na etapie przygotowania dokumentacji, jak i w trakcie procesu oceny.