Metodologie szczegółowe - CUPT

Niebieskie Księgi (JASPERS) (JASPERS) są głównym źródłem metodologii szczegółowych analiz kosztów i korzyści w sektorze transportu, jednak nie odpowiadają na wszystkie pytania metodologiczne. Poniżej przedstawiono zbiór dokumentów i materiałów pomocniczych, które można wykorzystać podczas przygotowywania analiz finansowo-ekonomicznych projektów transportowych ubiegających się o dofinansowanie unijne w ramach POIiŚ.

Transport drogowy

Podstawowym źródłem metodycznym AKK jest Niebieska Księga Infrastruktura Drogowa (JASPERS lipiec 2015). Przygotowano ją z myślą o projektach dużych. Na użytek mniejszych projektów drogowych dopuszcza się uproszczenia, np. w zakresie metodyki określania wypadkowości korzystanie z Niebieskiej Księgi dla perspektywy 2007-2013.

Transport kolejowy

Podstawowym źródłem metodycznym AKK jest Niebieska Księga. Infrastruktura Kolejowa (JASPERS sierpień 2015).

W zakresie wyceny kosztów utrzymania kolejowych obiektów inżynierskich zaleca się publikację J.P.Baumgartner, Prices and Costs in the Railway Sector, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2001. Ponieważ publikacja ta datowana jest na rok 2001, koszty należy zindeksować o inflację do roku bazowego analizy.

W analizach projektów dotyczących infrastruktury kolejowej wykorzystywane są również dokumenty wewnętrzne PLK:

  • Ramowe zasady określania kosztów utrzymania w Analizach Kosztów i Korzyści projektów kolejowych PKP PLK SA realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  • Metodologia określania korzyści ekonomicznych związanych z poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych (październik 2012)

Transport publiczny

Podstawowym źródłem metodycznym AKK jest Niebieska Księga. Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach (JASPERS sierpień 2015).

Pomocniczo w projektach taboru autobusowego można wykorzystać opracowany przez CUPT "Przykładowy szablon analizy kosztów i korzyści na potrzeby konkursu w działaniu 6.1”.

Transport lotniczy

W aktualnym okresie programowania nie przygotowano w Polsce specjalnego podręcznika dla projektów w zakresie infrastruktury transportu lotniczego. Przygotowując dokumentację finansowo-ekonomiczną projektów ubiegających się o dofinansowanie UE należy mieć na względzie zasady opisane w Załączniku III do Rozporządzenia 207/2015 oraz CBA Guide 2015.Pomocniczo, można skorzystać z podręcznika Standard Inputs for Eurocontrol CBA Analysis.

Transport towarowy, w tym transport intermodalny

Wytyczne metodyczne dla analizy kosztów i korzyści w transporcie towarowym zostały przedstawione w dokumencie przygotowanym na potrzeby projektów intermodalnych: Wymogi dot. analizy kosztów i korzyści w odniesieniu do dokumentów aplikacyjnych konkursu w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych z Osi Priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Rekomendowane źródła danych, metodyki i wskazówki można znaleźć także w Vademecum Beneficjenta.