Podręczniki AKK - CUPT

Dla beneficjentów projektów transportowych CUPT opracował Vademecum Beneficjenta, które zawiera pełną informację na temat wszystkich źródeł metodycznych oraz wytyczne do przygotowania studiów wykonalności, w tym analiz kosztów i korzyści.

W zakresie metodyki analiz kosztów i korzyści głównym podręcznikiem firmowanym przez KE jest Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy) z grudnia 2014, wersja polska i angielska dostępne na stronach Ministerstwa Rozwoju. dostępne na stronach Ministerstwa Rozwoju.

Bardzo ważnym źródłem metodologicznym są Niebieskie Księgi (NK) opracowane przez JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions), jednostkę doradczą na rzecz nowych członków UE działającą w strukturach Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W obecnej perspektywie finansowej Inicjatywa Jaspers przygotowała trzy Niebieskie Księgi: infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa oraz transport publiczny.

Praktyczne aspekty przygotowywania analiz kosztów i korzyści projektów transportowych opisano natomiast w podręczniku Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków unijnych, CUPT, grudzień 2014, który dostępny jest także w wersji angielskiej.

W obecnym okresie programowania przygotowano również Instrukcję sektorową do WoD. W porównaniu z poprzednim okresem programowania zawiera ona dużo bardziej rozbudowaną część opisującą zasady prezentacji AKK we wniosku o dofinansowanie i załącznikach. Prosimy beneficjentów i konsultantów o ścisłe stosowanie się do opisanych w niej zasad.