Prognozy makroekonomiczne i transportowe - CUPT

Głównym źródłem prognoz makroekonomicznych jest dokument stanowiący załącznik do Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, przy czym aktualizacje Wytycznych i prognoz odbywają się niezależnie.

Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4. Założenia do analizy finansowej - Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 – dokument aktualizowany jest zazwyczaj raz do roku.

Innym przydatnym źródłem prognoz makroekonomicznych są prognozy Ministerstwa Finansów publikowane w dokumentach: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Ministerstwo właściwe ds. transportu przygotowując dokumenty strategiczne korzysta z prognoz transportowych przygotowywanych przez prof. Jana Burnewicza z Uniwersytetu Gdańskiego. Najbardziej aktualna prognoza została przedstawiona w dokumencie Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Jeśli Beneficjent nie posiada własnych prognoz, przy ocenie popytu na transport można wyjść od tej prognozy.W przypadku projektów wymagających wykonania prognozy ruchu na drogach krajowych zaleca się korzystanie z metodologii oraz prognoz rozwoju gospodarczego GDDKiA Wymagania, założenia i zalecenia do analiz i prognoz ruchu.