Rozporządzenia i wytyczne - CUPT

Podstawy wykładni UE w zakresie prowadzenia analiz kosztów i korzyści w okresie programowania 2014-2020 znajdują się w załączniku III do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. zatytułowanym Metodyka przeprowadzania analizy kosztow i korzysci 2015 Rozporzadzenie 207 Zalacznik III.pdf. W związku z dużą liczbą nieścisłości w tłumaczeniu terminologii finansowo-ekonomicznej, za wiążącą należy traktować wersję angielską tego załącznika pn. Methodology for carrying out the cost-benefit analysis 2015 Regulation 207 Annex III.pdf.

W Polsce głównym dokumentem prezentującym zasady wykonania analiz finansowych i społeczno-gospodarczych zarówno w projektach generujących dochody (tu również: przychody), jak i w projektach nie generujących dochodu, gdzie obowiązkowe jest wyliczenie wskaźników efektywności społeczno-ekonomicznej (ERR, ENPV, BCR) są poświęcone temu zagadnieniu Wytyczne MR.

Wytyczne obowiązujące w okresie programowania 2014-2020 zostały opublikowane w marcu 2015 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod nazwą: Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, a następnie dwukrotnie zaktualizowane (17 lutego 2017 r. i 10 stycznia 2019 r.). W porównaniu z wytycznymi obowiązującymi w poprzednim okresie programowania, wytyczne te uzupełniono o zapisy odnoszące się do projektów realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wprowadzono też zmiany do niektórych z uregulowań obowiązujących w poprzedniej perspektywie. Dlatego też, przed przystąpieniem do wykonania analiz finansowo-ekonomicznych projektów realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej, prosimy o zapoznanie się z treścią nowych wytycznych.

Aktualna oraz archiwalne wersje Wytycznych >>>