Główne korzyści z wykorzystania Architektury FRAME - CUPT

  • jest zaplanowany w sposób logiczny
  • skutecznie połączy się z innymi systemami
  • będzie działał wydajnie i w oczekiwany sposób
  • będzie łatwy do zarządzania, utrzymania oraz rozbudowania
  • spełni oczekiwania użytkowników, decydentów i interesariuszy

Architektura FRAME jest modelem bardzo wysokiej jakości i obecnie na jej bazie powstają systemy i usługi ITS na całym świecie. W tabeli poniżej opisano przykład, tzw. case study, pokazujący jakie korzyści w praktyce może odnieść miasto tworzące architektury systemów ITS bazując na Architekturze FRAME.

Przykład korzyści z utworzenia architektury ITS.

Case study:

Na obszarze miejskim w kraju należącym do UE wdrożone są dwa systemy ITS, z których jeden steruje ruchem drogowym, a drugi odpowiedzialny jest za zarządzanie transportem publicznym. System pomagający w planowaniu podróży ma zostać dodany jako kolejny element układanki.

System sterowania ruchem drogowym zbiera z sieci drogowej dane w czasie rzeczywistym i wykorzystuje je do określenia poziomu zatłoczenia na każdym odcinku sieci drogowej oraz do obliczenia natężenia ruchu.

System zarządzania transportem publicznym zbiera dane dotyczące lokalizacji pojazdów komunikacji miejskiej. Dane są wykorzystywane do żądania priorytetu przejazdu oraz do obliczenia przewidywanych czasów przyjazdu, które następnie są wysyłane do odpowiednich punktów informacji przystankowej.

Funkcjonalności systemu planowania podróży zostały wcześniej określone a miasto zakupiło system. Do prawidłowego działania systemu niezbędne jest dostarczenie danych w czasie rzeczywistym dotyczących prywatnych i publicznych środków transportu znajdujących się w ruchu na danym obszarze. System wymaga danych dla każdego odcinka drogi wraz z wykorzystaniem współrzędnych geograficznych jako metody identyfikacji.

W przypadku braku architektur dla opisanych systemów ITS:

Dane dostarczane do dwóch funkcjonujących już systemów nie są jednocześnie danymi, których potrzebuje obecnie wdrażany system planowania podróży. Aby trzy wymienione systemy mogły się ze sobą poprawnie komunikować niezbędna będzie modyfikacja każdego z nich. Ponieważ oba systemy są już w eksploatacji, a trzeci został zakupiony jako “rozwiązanie z półki”, proces ten może wpłynąć niekorzystnie na działanie obecnie funkcjonujących systemów. Ponadto prawdopobnie zakładany czas etapu realizacji projektu zostanie wydłużony, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty.

W przypadku utworzonych wcześniej spójnych architektur dla systemów ITS:

Architektura dla dwóch funkcjonujących systemów została utworzona na bazie Architektury FRAME. Dlatego system sterowania ruchem drogowym oraz system zarządzania transportem publicznym bezproblemowo wymieniają ze sobą dane, a współpraca między ich zarządcami wygląda modelowo.

Proces tworzenia architektur systemów został przeprowadzony zgodnie z metodyką FRAME i dzięki temu oba systemy mają jasno określone funkcjonalności, które nie dublują się. Wiadomo skąd i dokąd płyną dane, istniejące łącza komunikacyjne są jasno zdefiniowane, a podział odpowiedzialności za każdy z systemów jest jasno określony.

Architektura funkcjonujących systemów może zostać rozszerzona poprzez dodanie funkcjonalności potrzebnych w procesach planowania podróży. Tworzenie architektury systemu planowania podróży zgodnie z metodyką FRAME pokaże przepływy danych, które zostaną wykorzystane z istniejących systemów, zaplanowane również zostaną potencjalne konwersje. Będzie wiadomo czy do wdrożenia wymagane są dodatkowe dane, np. cyfrowe dane z map, harmonogramy transportu publicznego.

Istnieje kilka sposobów na przeprowadzenie wdrożenia, m.in.:

•    zbudowanie oddzielnego (trzeciego) systemu planowania podróży

•    modyfikacja istniejących systemów i dołożenie funkcjonalności planowania podróży do jednego z nich

Zespół wdrażania ITS dla danego regionu miejskiego będzie musiał wybrać najlepszą opcję uwzględniając panujące warunki lokalne. Ponieważ dla każdego z funkcjonujących systemów utworzona została architektura, a systemy współpracują ze sobą, zespół będzie dysponował wystarczającymi informacjami do podjęcia dobrej decyzji. Dysponując architekturą ITS możliwy będzie również konstruktywny dialog z potencjalnymi dostawcami.

Powyższe działania mogą zostać przeprowadzone a najkorzystniejsza opcja może zostać wybrana zanim sprzęt lub oprogramowanie zostanie zamówione. Oznacza to, że nowe funkcjonalności mogą być zapewnione przy znacznie niższych kosztach niż w przypadku braku architektury dla opisanych systemów ITS.

Główne korzyści wynikające z wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS do tworzenia architektur systemów ITS to:

 1. Ujednolicenie wymagań dla projektowanego systemu ITS

Zaproponowana metodyka pracy z Architekturą FRAME uwzględnia cele i wymagania wszystkich stron zainteresowanych powstaniem danego systemu ITS, m.in. rządu, organizacji sektora publicznego, operatorów transportu, producentów ITS oraz użytkowników końcowych.

Zaproponowana metodyka pracy z Architekturą FRAME wymusza zebranie aspiracji interesariuszy na początku procesu tworzenia architektury systemu ITS oraz przekształcenie ich w proste, ustrukturyzowane definicje, tzw. Potrzeby Użytkownika (ang. User Needs). Dopiero po zakończeniu tej czynności następuje przystąpienie do budowy właściwej architektury systemu, która odzwierciedla wybrane Potrzeby Użytkownika. Taka kolejność działań znacznie zwiększa prawdopodobieństwo ujednolicenia wymagań dla projektowanego systemu ITS i stanowi solidną podstawę do jednakowego zrozumienia jego funkcji przez wszystkie strony zaangażowane we wdrożenie.

Z wcześniejszych doświadczeń zebranych podczas budowania europejskich systemów ITS wynika, że bardzo często różne grupy interesariuszy mają bardzo podobne lub wręcz identyczne wymagania (o czym często nie wiedzą). Staje się jasne, że nie ma konfliktu interesów dopiero w momencie, gdy zainteresowane strony zaczną ze sobą rozmawiać. Budowa architektury ITS często jest jedynym “pretekstem” dla zespołu odpowiadającego za wdrożenie, żeby zebrać grupy interesariuszy razem w celu zebrania kompletu aspiracji uwzględniających ich interesy.

 2. Interoperacyjność systemów ITS projektowanych przy wykorzystaniu Architektury FRAME

Interoperacyjność to cecha produktu lub systemu, którego interfejsy funkcjonują w pełnej zgodności, tak by współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją, bądź mogą istnieć w przyszłości, bez jakiegokolwiek ograniczenia dostępu lub ograniczonych możliwości implementacji.

W systemach ITS interoperacyjność może obejmować aspekty techniczne, operacyjne i organizacyjne, a pożądanym jej efektem końcowym jest harmonijny przepływ informacji między różnymi systemami i podsystemami.

Wykorzystanie Architektury FRAME do tworzenia architektury systemu ITS zapewnia jego interoperacyjność z innymi systemami i usługami zbudowanymi również na bazie FRAME, co znacznie zwiększa ich potencjał. Dzięki zgodności z Europejską Ramową Architekturą ITS, systemy i usługi ITS mogą być interoperacyjne nie tylko na poziomie miejskim, regionalnym lub krajowym, ale również międzynarodowym, co w dzisiejszych czasach ma coraz większe znaczenie.

Jeżeli dwa sąsiednie kraje zbudują systemy ITS, których architektury będą oparte na Architekturze FRAME, a proces tworzenia architektur systemów został przeprowadzony zgodnie z metodyką FRAME, jest wysoce prawdopodobne, że oba systemy mają jasno określone funkcjonalności, wiadomo skąd i dokąd płyną dane w systemach, istniejące łącza komunikacyjne są jasno zdefiniowane, a podział odpowiedzialności za poszczególne części z systemów jest jasno określony. Ich ewentualna integracja jest dużo łatwiejsza, tańsza i krótsza niż w przypadku, gdy systemy nie będą miały wspólnego mianownika. 

Wykorzystanie Europejskiej Ramowej Architektury ITS zapewnia interoperacyjność między różnymi komponentami zbudowanych na jej podstawie systemów, nawet gdy są one wdrożone w innych lokalizacjach i przez różnych producentów. Dzięki temu zapewniona jest spójność informacji dostarczanej do użytkowników końcowych.

 3. Technologiczna neutralność Architektury FRAME

Europejska Ramowa Architektura ITS koncentruje się na funkcjonalnościach tworzonych na niej architektur systemów bez zaleceń (lub wskazań) wykorzystania konkretnych technologii. Takie podejście pozwala na zachowanie niezbędnej do efektywnego wdrożenia elastyczności oraz stosunkowo łatwe włączanie nowych rozwiązań do funkcjonujących systemów ITS zbudowanych na Architekturze FRAME.

Architektura FRAME jest technologicznie neutralna, dlatego m.in.:

  • daje pełną dowolność korzystającym z niej użytkownikom, ponieważ nie nakłada na nich żadnych ograniczeń co do sposobu projektowania systemów i usług ITS - pokazuje “co” ma być zrobione a nie “jak”;
  • nie narzuca konkretnych rozwiązań software’owych ani sprzętowych do wykorzystania w późniejszych etapach realizacji projektu;
  • nie narzuca korzystania z oprogramowania ani urządzeń pochodzącego od konkretnych producentów;
  • definiuje interfejsy, które istnieją między systemami i ich komponentami, ale nie narzuca wykorzystywania w nich konkretnych technologii.

Architektury systemów ITS utworzone na bazie Architektury FRAME nie przestają być aktualne wraz z postępem technologicznym oraz rozwojem lub wymianą zainstalowanych urządzeń. Ma to bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu inwestycji w sektorze ITS, ponieważ nie ma ryzyka, że niektóre części systemu nie będą współpracowały z nowymi komponentami. Ponadto otwiera to możliwość na wykorzystanie nowych technologii, które umożliwią zapewnienie potrzeb użytkowników w sposób bardziej efektywny.

Rosnąca popularność wykorzystania Architektury FRAME jest bardzo dobrą wiadomością dla producentów urządzeń i twórców oprogramowania działających w sektorze inteligentnych systemów transportowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ nie ma dla nich technologicznych barier wejścia i mogą oni realizować wdrożenia, jeżeli są w stanie spełnić ich wymagania funkcjonalne. W ten sposób wzmacniane jest podejście wolnorynkowe oraz ekonomia skali w produkcji i dystrybucji w sektorze ITS, co ma wpływ na obniżenie cen produktów i usług w długim okresie.