Koncepcja architektury w procesie implementacji ITS - CUPT

Efektywne zintegrowanie systemów ITS wymaga posiadania bazy wiedzy o systemach, która pomaga w podejmowaniu decyzji w zakresie projektowania, wdrażania oraz ponoszenia kosztów i inwestowania. Architektura Systemu ITS często jest bardzo ważnym elementem wszystkich wymienionych procesów.

Architektura Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) jest projektem koncepcyjnym, który definiuje strukturę i działanie systemu ITS na poziomie miejskim, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Często pokrywa ona nie tylko aspekty techniczne, ale również powiązane kwestie prawne, biznesowe oraz organizacyjne.

Proces tworzenia architektury ITS stanowi metodyczny mechanizm do wykrywania celów i potrzeb wszystkich podmiotów zaangażowanych – niezależnie, czy są to władze publiczne, operatorzy transportu, producenci sprzętu ITS czy użytkownicy końcowi. Tym samym proces tworzenia architektury ITS ułatwia porozumienie między poszczególnymi grupami interesariuszy i jest cennym wsparciem dla decydentów odpowiedzialnych za wdrożenia systemów ITS.

Ponadto utworzenie architektury systemu ITS jest istotne z kilku powodów:

  • zapewnia wolny rynek dla usług i sprzętu z uwagi na istnienie standardowych interfejsów pomiędzy komponentami;
  • umożliwia wykorzystanie ekonomii skali w produkcji i dystrybucji, co ma bezpośredni wpływ na redukcję kosztów produktów i usług;
  • zapewnia spójność informacji dostarczanych do użytkowników końcowych;
  • zachęca do inwestowania w Inteligentne Systemy Transportowe, ponieważ pomaga zapewniać ich kompatybilność;
  • zapewnia interoperacyjność elementów, nawet w przypadku gdy są produkowane przez różnych producentów, co jest szczególnie korzystne dla małych i średnich firm;
  • umożliwia utrzymanie niezależności technologicznej na etapie planowania i stosunkowo łatwą asymilację nowych technologii na etapie realizacji;
  • zapewnia podstawę do jednakowego zrozumienia celów i funkcji wdrożeń ITS, unikając stawiania sprzecznych założeń.

Należy pamiętać, że nowoczesne systemy i usługi ITS są kompleksowymi projektami informatyczno-strukturalnymi i nie jest możliwe opisanie ich w całości używając jedynie pojedynczego modelu lub diagramu. Zamiast tego używa się szeregu różnych modeli, z których każdy skupia się na przedstawieniu konkretnego aspektu lub warstwy systemu.

Architektura ITS jest zbiorem różnych widoków (perspektyw) patrzenia na ten sam system.