Czym jest FRAME - CUPT

Europejska Ramowa Architektura ITS (ang. European ITS Framework Architecture) nazywana jest również Architekturą FRAME lub określana jest słowem FRAME.

Pierwsza wersja architektury FRAME została utworzona w ramach projektu KAREN (1998-2000) finansowanego przez Komisję Europejską, a opublikowana została w październiku 2000 roku.

Głównym celem wspomnianej inicjatywy było zachęcenie europejskich podmiotów do wdrażania drogowych inteligentnych systemów transportowych poprzez utworzenie ram, które miały za zadanie przygotować i uporządkować etap planowania wdrożeń w europejskim sektorze ITS oraz ułatwić interoperacyjność budowanych systemów.

Cechami charakterystycznymi Architektury FRAME są jej modułowość, elastyczność i kompleksowość. Zaproponowana metodyka pracy z Architekturą FRAME pozwala użytkownikowi precyzyjnie określić i opisać zestaw funkcjonalności systemu ITS, który zostanie wdrożony na danym terenie.

Architektura FRAME nie jest gotowym modelem do wykorzystania przy budowie architektury danego systemu, ale punktem odniesienia, tzw. architekturą ramową.

Architektura FRAME obejmuje następujące obszary ITS:

  • Elektroniczne pobieranie opłat za przejazd
  • Ostrzeganie i postępowanie w sytuacjach awaryjnych (systemy instalowane w pasie drogowym, systemy instalowane wewnątrz pojazdów)
  • Sterowanie ruchem drogowym (w miastach i pozamiejskie; systemy parkingowe; systemy w tunelach i na mostach; utrzymanie sieci drogowej; symulacje możliwych scenariuszy na drogach; zarządzanie incydentami; sterowanie przepustowością dróg; zanieczyszczenia generowane przez ruch drogowy)
  • Zarządzanie transportem publicznym (rozkłady i opłaty; usługi na żądanie; zarządzanie flotą pojazdów i kierowcami)
  • Systemy instalowane wewnątrz pojazdów (wraz z systemami współpracującymi tzw. C-ITS)
  • Systemy wspomagania podróżnych  (planowanie przed podróżą lub w jej trakcie; dostarczanie informacji dla podróżnych)
  • Wsparcie w egzekwowaniu przepisów prawa
  • Sterowanie przewozem towarów oraz flotami pojazdów
  • Zapewnienie wsparcia dla systemów C-ITS (wraz z usługami “nietypowymi”, które nie zostały sklasyfikowane w innych miejscach, np. używanie pasa dla autobusów; nadzór parkowania pojazdów przewożących ładunki)
  • Interfejsy multimodalne (przekazywanie informacji między różnymi środkami transportu; sterowanie węzłami multimodalnymi)

frame diagram