O Projekcie CUPT - CUPT

Projekt „ Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE ” był przedsięwzięciem realizowanym przez ITTI Sp. z o.o. na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Projekt został współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  Celami projektu były:

 • zapoznanie beneficjentów pomocy finansowej UE z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej „FRAME”) jako narzędzia do projektowania i implementowania inteligentnych systemów transportowych (ITS),
 • podniesienie skuteczności wykorzystania środków Unii Europejskiej (UE),
 • wsparcie merytoryczne beneficjentów oraz zapewnienie interoperacyjności systemów ITS realizowanych przez beneficjentów,
 • przygotowanie podręczników dla beneficjentów wdrażających systemy ITS.

Przygotowanie ram do projektohttps://www.cupt.gov.pl/wdrazanie-projektow/its/o-projekcie-cupt/do-pobraniawania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE obejmowało:

 • analizę danych zastanych (desk research),
 • zorganizowanie konferencji,
 • przeprowadzanie warsztatów,
 • wykonanie i utrzymywanie (hosting) przez okres realizacji zamówienia portalu internetowego, forum dyskusyjnego i bloga,
 • zorganizowanie panelu ekspertów,
 • opracowanie 4 podręczników.

Podstawowym rezultatem są podręczniki dla beneficjentów wdrażających systemy ITS. Podręczniki określą ramy i katalog rozwiązań wspierających realizację systemów ITS, co zagwarantuje, z jednej strony, możliwość współpracy różnych systemów ITS, a z drugiej, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami technicznymi w tym zakresie. Ww. podręczniki są dostępne pod adresem: https://www.cupt.gov.pl/wdrazanie-projektow/its/publikacje.

W ramach projektu opracowano ponadto poniższe dokumenty:

 • Szablony dokumentów:
  • Koncepcja przykładowego systemu ITS,
  • Szablon studium wykonalności,
  • Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • Opis potrzeb i wymagań – szablon,
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
  • Wzór umowy na realizację przedsięwzięcia,
  • Wzór umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Normy i standardy techniczne

  Powyższe materiały dostępne są pod adresem https://www.cupt.gov.pl/wdrazanie-projektow/its/o-projekcie-cupt/do-pobrania