Wydarzenia - CUPT

ITS-2-FUTURE! Systemy ITS we współczesnym transporcie. Konferencja CUPT

O obecnych trendach i kierunkach rozwoju ITS dyskutowano podczas konferencji pn.: „ITS-2-FUTRURE: możliwości i wyzwania Inteligentnych Systemów Transportowych”, którą 27 września Centrum Unijnych Projektów Transportowych zorganizowało w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury.

Konferencja była okazją do zaprezentowania ciekawych rozwiązań ITS na gruncie doświadczeń krajowych i zagranicznych. Rozmawiano o możliwościach dalszego rozwoju i wykorzystania potencjału projektowanych systemów.

– Systemy ITS to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się elementów we współczesnym transporcie – mówił  podczas  uroczystego otwarcia konferencji Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. – Rozwój technologii stwarza możliwości, ale i wyzwania o bardzo dużej skali.

Systemy zarządzania ruchem służą do tego, by ruch ten sprawnie kanalizować mówił podczas  konferencji Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych CUPT – przekazywać  kierowcom informację o tym,  co się dzieje, ale  też zachęcać kierowców, by zmienili swoje przyzwyczajenia i - mimo wszystko - zdecydowali się skorzystać z  komunikacji publicznej lub na przykład transportu rowerowego.

Równocześnie zaznaczał, że na ITS tworzą trzy kluczowe elementy: infrastruktura, technologia i system.

– Nie można każdego z elementów traktować oddzielnie – mówił  Paweł Engel.

Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreślał, że w Polsce popierane są wszelkie inicjatywy na rzecz Inteligentnych Systemów Transportowych.

Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje największy projekt ITS w Unii Europejskiej: Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – mówił Marek Chodkiewicz.

Realizacja inwestycji ma się zakończyć w 2020 r. Marek Chodkiewicz dodawał, że wraz ze wzrostem umiejętności cyfrowych wzrasta świadomość korzyści płynących ze stosowania rozwiązań ITS.

– Mamy w Polsce dobre podstawy w ITS, by te inicjatywy dalej realizować i rozwijać – przekonywał Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. – W obecnej perspektywie finansowej UE 2014-20 skupiliśmy się na tym, by rozwiązania ITS były stosowane w projektach związanych z transportem miejskim.

Konferencję podzielono na trzy części tematyczne. Pierwsza z nich skupiała się na trendach i kierunkach rozwoju ITS.  Mówiono m.in. o doborze systemów teleinformatycznych,  projektach realizowanych w Polsce.

Motorem napędowym rozwoju ITS są technologie teleinformatyczne – mówił dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. – Transport ma swoje szczególne wymagania informacja musi być przekazywana w czasie rzeczywistym.

Smart City to niedaleka przyszłość. Szanse na szybki rozwój widać między innymi w mobilności, inteligentnym oświetleniu, zrównoważonej strategii sterowania oraz analizie statystyk mówił Wojciech Folejewski, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Jarosław Wąsowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przybliżył temat Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T. W swoim wystąpieniu poinformował, że planowane jest wyposażenie w urządzenia ITS około 1100 km dróg, tj. ok. 28 procent długości sieci bazowej TEN-T w Polsce.

Przedstawiciele firmy Sprint S.A. - Mariusz Kołkowski, Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS oraz Mirosław Czerliński, Inżynier systemów ITS - zaprezentowali trendy w rozwoju narzędzi ITS wskazując, iż obecnie zmierzamy w kierunku m.in. integracji działania różnych środków transportu publicznego i prywatnego, pojazdów autonomicznych, rozwoju aplikacji mobilnych i zintegrowanych baz danych.

Podczas wydarzenia poruszono też kwestię wykorzystania systemów ITS dla osób z niepełnosprawnością. Dyskutowano nad możliwościami dostosowania pojazdów w celu zwiększenia mobilności tej grupy.

W Polsce żyje ok. 5 mln osób niepełnosprawnych. Technologie ITS są dla nich niezwykle istotne – mówił dr inż. Tomasz Kamiński, Kierownik Centrum Telematyki Transportu z Instytutu Transportu Samochodowego. – Jest jeszcze dużo do zrobienia w ramach ITS i ich rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. Przełomem będą pojazdy autonomiczne, zwłaszcza moment, gdy kierowca stanie się pasażerem.

 

Drugi blok tematyczny poświęcono przedstawieniu przykładów i doświadczeń austriackich na rynku technologii i wdrożeń systemów ITS, na których temat wypowiedział się Martin Böhm, Head of Business Unit Technologies and Services for Mobility, reprezentujący AustriaTech.

Ostatnią część Konferencji wypełnił panel dyskusyjny. Rozmawiano o możliwościach zastosowania systemów ITS w planowaniu transportu oraz możliwościach wykorzystania dostępnych danych. Poruszano też następujące kwestie: rozwiązania ITS jako metoda zarządzania transportem; dane pomiarowe możliwe do pozyskania za pomocą narzędzi ITS; wymiana danych pomiedzy podmiotami oraz kierunki rozwoju ITS.

Przygotowując program Konferencji, CUPT współpracował ze środowiskiem naukowym oraz administracją rządową i samorządową. W związku z tym chcielibyśmy podziękować za udzielone wsparcie i wkład merytoryczny, w szczególności:

  • Wydziałowi Transportu Politechniki Warszawskiej,
  • Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdyni
  • Ministerstwu Infrastruktury, Departament Strategii Transportu.