Kontrola - CUPT

30.04.2021

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych (dalej UZP) w sprawie możliwości zawierania aneksów do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp2004”), w kontekście przewidzianych wad w dokumentacji projektowej.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wystąpiło do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zawierania aneksów do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp2004, w kontekście przewidzianych wad w dokumentacji projektowej.

Powyższe było podyktowane faktem, że w toku kontroli aneksu do umowy, CUPT stwierdziło, iż umowa na wykonanie robót budowlanych realizowana przez Beneficjenta zawierała klauzule, które przewidywały możliwość zmiany umowy, w sytuacji wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej, a także w sytuacji gdy dokumentacja projektowa jest niekompletna. W tym konkretnym przypadku, aneks dotyczył części umowy na roboty, dla której to Beneficjent przygotowywał dokumentację projektową, która stanowiła część Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne.

W treści przedmiotowej umowy Beneficjent wskazał, wystąpienie wad oraz niekompletność dokumentacji, jako jedną z okoliczności umożliwiających zmianę umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp2004, tj.: „W przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania zmian, poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie utrudnia realizację określonego zakresu Robót lub zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym Umowy, w tym mających wpływ na dotrzymanie Czasu na Ukończenie lub datę wykonania Etapu lub Etapów, w takim przypadku zmianie ulegnie: zakres Etapu, Czas na Ukończenie lub daty wykonania Etapu lub Etapów o okres wynikający z czasu niezbędnego na dokonanie poprawek lub uzupełnień Dokumentacji Projektowej, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji, o ile okaże się to konieczne oraz, o ile wystąpi, wydłużonej realizacji objętych nimi Robót, z uwzględnieniem odpowiednich zmian w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym”.

Urząd Zamówień Publicznych pismem znak DP.022.95.2021.AŚ. KW-1721/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. wskazał, w pierwszej kolejności, że: (…) opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien być zgodny z dyspozycją art. 29 ust. 1 ustawy Pzp2004. Ww. przepis wskazuje, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W kontekście przedstawionego zagadnienia istotne znaczenie zyskuje również regulacja przewidziana w art. 31 ust. 1 ustawy Pzp2004, stosownie do treści której, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Mając na względzie powyższe uznać więc należy, że w sytuacji, gdy już na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia zamawiający ma świadomość, że dokumentacja projektowa stanowiąca opis lub element opisu jest wadliwa lub niepełna, winien w pierwszej kolejności usunąć wady tej dokumentacji na przygotowania postępowania. W przypadku posiadania przez zamawiającego nieaktualnej dokumentacji projektowej, właściwym działaniem zamawiającego będzie jej aktualizacja przed wszczęciem postępowania.(…). Jednocześnie UZP stwierdził, że: (…) Niezależnie od faktu dochowania należytej staranności przy przygotowaniu postępowania zamawiający może zastrzec w klauzuli umownej możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia błędów w treści dokumentacji. Urząd podtrzymuje, tym samym, stanowisko wyrażone w publikacji UZP z 2020r. pn. „Klauzule przeglądowe. Wzorce i dobre praktyki”. Wady dokumentacji projektowej mogą bowiem w pewnych okolicznościach uzasadniać zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp2004. W związku z brzmieniem regulacji, jak również mając na względzie zasadę przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wskazać należy, że dopuszczalne zmiany umowy lub umowy ramowej powinny być przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych, tak aby nie tylko w toku realizacji umowy, ale również na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie było jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu, w jakim umowa może być zmieniona (np. co do terminu realizacji zamówienia, sposobu jego wykonania, wynagrodzenia należnego wykonawcy) oraz okoliczności warunkujących tę modyfikację. Skorzystanie z uprawnienia do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp2004 nie jest dopuszczalne, jeśli zakres i warunki jej dokonania zostały sformułowane zbyt ogólnie.(…).

Biorąc pod uwagę powyższe, CUPT zaleca zapoznanie się z treścią stanowiska UZP i uwzględnienie jego treści podczas formułowania klauzul umownych umożliwiających zmianę umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019), który jest odpowiednikiem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp2004.

Jednocześnie, CUPT informuje, że każda zmiana umowy, będąca wynikiem wad oraz braków w dokumentacji, będzie przedmiotem indywidualnej oceny, po zapoznaniu się przez CUPT ze stanem faktycznym będącym podstawą danej zmiany.

13.04.2021

W kwietniu b.r. Komisja Europejska wydała dokument pn. „ Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego” (2021/C 121/01). Celem niniejszego dokumentu jest przede wszystkim podnoszenie świadomości w kwestii mających zastosowanie przepisów dotyczących unikania konfliktów interesów wśród organów państw członkowskich oraz szerzenie jednolitego sposobu interpretowania i stosowania tych przepisów. Zapobieganie konfliktom interesów bądź zarządzanie nimi w odpowiedni sposób, w przypadku ich wystąpienia, ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania przejrzystości, reputacji i bezstronności sektora publicznego oraz wiarygodności zasad praworządności, która jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Zatem przyjęcie szczegółowych strategii i przepisów w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów i zarządzania tymi konfliktami stanowi kluczowy element dobrej administracji.  

Naruszenie prawa Unii Europejskiej w tym zakresie zazwyczaj będzie skutkować zastosowaniem środków dochodzenia roszczeń w formie finansowej lub o innym charakterze (np. dyscyplinarnym).

26.10.2020

Stanowisko MFiPR odnośnie nowelizacji przepisów ustawy pzp w zakresie udzielania tzw. zamówień bagatelnych, których wartość dotycząca jednorazowego zakupu, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 tys. PLN, nie mniejsza jednak niż 50 tys. zł, dotyczące projektów realizowanych m.in. w ramach POIS oraz POPW.

24.07.2020

W dniu 20 lipca 2020 roku w Dzienniku Ustaw pod poz.1264 opublikowane zostało Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień z dnia 22.06.2020 roku (tzw. Taryfikator).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4.08.2020 roku i ma zastosowanie do ustalenia wartości korekt finansowych dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych od dnia wejścia w życie Rozporządzenia.

Wskazany dokument realizuje przepisy decyzji  Komisji Europejskiej z dnia 14 maja 2019 r. C(2019) 3452 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję, w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza m.in. bardziej restrykcyjne zapisy, dotyczące minimalnych stawek procentowych pomniejszających wartość wydatków kwalifikowanych do refundacji.  Ponadto, w opublikowanym dokumencie, pojawiły się nowe kategorie nieprawidłowości, nieujęte w dotychczas obowiązującej wersji rozporządzenia. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na tabelę, zawierającą stawki procentowe, stanowiącą załącznik do rozporządzenia, w której oprócz przepisów Prawa krajowego dotyczącego zamówień publicznych, pojawiła się również kolumna dotycząca Prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

29.06.2020

Stanowisko IK UP, przekazane przez IZ POIS, dotyczące objaśnienia zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, odnoszących się do wartości progów zamówień w kontekście ustalania właściwych minimalnych terminów składania ofert.

02.06.2020

Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (dotyczy zarówno POPW jak i POIiŚ) w zakresie dopuszczalności stosowania wyłączenia spod rygoru prawa zamówień publicznych zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 w kontekście opublikowanego Komunikatu 2020/C 108 I/01 zawierającego Wytyczne w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19.

27.05.2020

Stanowisko IZ POIS dotyczące interpretacji i stosowania art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

20.05.2020

Stanowisko Prezesa UZP  zawierające interpretację w zakresie zmiany umowy przewidzianej w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych.

08.05.2020

Stanowisko IK UP przekazane przez IZ POIS dotyczące możliwości niestosowania rozeznania rynku podczas udzielania zamówień w stanie epidemii COVID-19.

24.04.2020

Stanowisko IK UP przekazane przez IZ POIS dotyczące zasad dokonywania zmian umowy o zamówienie zawartych w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności, zawierające stosowną interpretację postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w kontekście wystąpienia siły wyższej (COVID-19). ​

18.09.2019

Uprzejmie informujemy, iż Prezes UZP w piśmie z dnia 18 września br. przedstawił interpretację przepisu art. 134 ust 6 ustawy pzp, gdzie wskazał pro unijną wykładnie wymienionego przepisu.
Artykuł 134 ust 6 przewiduje „ możliwość stosowania przez podmioty zamawiające procedury negocjacyjnej bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w przypadku nowych robót budowlanych lub usług polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług powierzonych wykonawcy, któremu te same podmioty zamawiające udzieliły wcześniejszego zamówienia, pod warunkiem że takie roboty budowlane lub usługi są zgodne z podstawowym projektem”. „Podstawowy projekt musi wskazywać zakres ewentualnych dodatkowych robót budowlanych lub usług oraz warunki, na jakich te zamówienia będą udzielane. Możliwość zastosowania tej procedury musi być wskazana już w ogłoszeniu dotyczącym pierwszego projektu, a całkowita szacunkowa wartość dalszych robót budowlanych lub usług musi zostać uwzględniona przez podmioty zamawiające” – obowiązek ten dotyczy zamówień sektorowych jak i klasycznych. Warunki realizacji zamówienia służą określeniu konkretnych wymogów stanowią stałe, obiektywne wymogi, powiązane z przedmiotem zamówienia i obejmujące wszystkie czynniki związane z konkretnym procesem produkcji, dostarczaniem lub wprowadzaniem na rynek. Przyjmuje się, że zamawiający odnosząc się do warunków zamówienia, o których mowa powyżej, powinien wskazać w dokumentach zamówienia podstawowego ramowe określenie sposobu realizacji przyszłego świadczenia, które ma zostać udzielone (np. cen po jakich udzielone będzie przyszłe świadczenie podobne, przewidywanych kar umownych).
Brak informacji, o których mowa powyżej, co do zasady, poddaje w wątpliwość możliwość udzielenia zamówienia na podobne usługi lub roboty budowlane, gdyż wykonawcy nie dysponują pełną wiedzą co do zakresu realizacji ewentualnych przyszłych świadczeń.

Treść interpretacji

12.07.2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. KIO wydała uchwałę nr KIO/KU 44/19, dotyczącą możliwości żądania przez zamawiających w zamówieniach sektorowych dokumentów wynikających z treści § 5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Tekst uchwały KIO/KU/44/19

***

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą wzoru Tabeli przetargów, dotyczącej sprawozdań w zakresie procesu realizacji zamówień publicznych w ramach projektów perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, prosimy o aktualizację w/w zestawień. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie nowego wzoru tabeli, przesłanego do Państwa pismem z dnia 21.12.2018 r. o sygnaturze: DK-KKI.072.9.2018 (TGr.OT.AL)  oraz przekazanie do CUPT w terminie do 5 marca 2019 r.

Wypełniana przez Państwa tabela stanowi niezbędne i pełne źródło informacji dotyczących realizowanych projektów i jest wykorzystywana nie tylko do planowania kontroli zamówień publicznych, ale również w innych celach (np. sprawozdawczym) przez Instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie środków unijnych.

Ponadto, informacje przedstawione w Tabeli przetargów powinny być aktualne według stanu na ostatni dzień danego miesiąca oraz spójne z informacjami przedstawianymi w załączniku nr 3 do Umowy o dofinansowanie.

Tabele przetargów należy przesłać do CUPT wyłącznie w formie elektronicznej w pliku MS Excel lub równoważnym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań, proszę o kontakt z Panią Agnieszką Starowieyską tel.: (22) 262-06-88 lub z Panem Tomaszem Grabowskim tel. (22) 262-06-95.

 

***

27 marca 2019 r.

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na podstawie art. 154c ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), zwróciło się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o przedstawienie interpretacji przepisów ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), tj. art. 22a ust. 6 pkt. 1 ustawy Pzp.

Wyżej wskazany przepis ustawy budził wątpliwości, w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO 2083/18, wyrok z dnia 23 października 2018 r.), w konfrontacji z opinią: „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych” (dostępną na stronie internetowej: www.uzp.gov.pl, w zakładce Baza wiedzy, Interpretacja przepisów, Pytania i odpowiedzi dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych).

Za pismem z dnia 20.03.2019 r. (sygn.: UZP/DP/026/128(3)19/MO) CUPT otrzymał opinię w zakresie art. 22a ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018).

Załączniki:

1/ Wniosek CUPT o wydanie opinii, o której mowa w art. 154c ust. 1 ustawy Pzp – pismo z dnia 13.02.2019 r. (sygn. akt: DK-KKII.072.4.2019 (1.PO).

2/ Opinia Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie art. 22a ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018) – pismo z dnia 20.03.2019 r. (sygn.: UZP/DP/026/128(3)19/MO)

***

13 lutego 2019 r.

Sposób obliczenia kwoty korekty finansowej lub wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowaną kontraktu – zasady

 Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – dokonała oceny zgodności działań CUPT z systemem realizacji POIiŚ w zakresie ustalenia przez Instytucję Pośredniczącą: „korekty finansowej” lub „wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowaną kontraktu”, czyli sposobu obliczenia kwoty korekty/pomniejszenia oraz wypełnienia postanowień § 6 Umowy o dofinansowanie i uznała sposób działania za prawidłowy.

 

Szczegółowe informacje tutaj.

***

24 stycznia 2019 r.

Nadużycia finansowe w zamówieniach publicznych. Wybrane sygnały ostrzegawcze i najlepsze praktyki.

Dokument pn. „Nadużycia finansowe w zamówieniach publicznych Wybrane sygnały ostrzegawcze i najlepsze praktyki” przedstawia dobre praktyki i praktyczną dokumentację do wykorzystania w celu zwalczania nadużyć finansowych w zamówieniach publicznych. Dokument został opracowany przez grupę roboczą złożoną z ekspertów z państw członkowskich, kierowaną i koordynowaną przez Dział ds. Zapobiegania Nadużyciom, Sprawozdawczości i Analizy Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Zachęcamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym dokumentem. Czytaj

***

24 stycznia 2019 r.

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Poradnik został przygotowany w oparciu o doświadczenia z wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tak aby pomóc jednostkom zaangażowanym w wydatkowanie środków publicznych w rozpoznawaniu nadużyć finansowych. Głównym celem Poradnika jest: wskazanie łatwych do zastosowania narzędzi ułatwiających zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych (np. mechanizm służący anonimowemu sygnalizowaniu nieprawidłowości i nadużyć), możliwość rozpoznania ryzyka nadużyć finansowych oraz wybór możliwych działań zaradczych, zwiększenie świadomości ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych. Podręcznik kierowany jest przede wszystkim do beneficjentów POIiŚ, ale może on również znaleźć zastosowanie w innych obszarach. Informacje w nim zawarte mogą być ważne zarówno dla jednostek administracji, jak i zamawiających oraz instytucji zaangażowanych w wydatkowanie środków publicznych.

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura i-srodowisko-2014-2020/

***

19 grudnia 2018 r.

Rekomendacja Instytucji Audytowej dotycząca pomniejszenia wartości środka trwałego o wartość otrzymanego dofinasowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych uprzejmie informuje, iż jednym z warunków kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 jest zakaz podwójnego finansowania. Należy zauważyć, iż przez podwójne finansowanie należy rozumieć także zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełniej wartości środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości środka trwałego o otrzymane dofinansowanie.

W związku z powyższym, przypominamy o konieczności pomniejszenia wartości środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów. Powyższa kwestia podlega weryfikacji na etapie weryfikacji wniosków o płatność oraz na etapie kontroli na miejscu realizacji projektu i może stanowić podstawę uznania wydatku za niekwalifikowalny.

***

26 października 2018 r.

Minimalny termin na złożenie oferty w przypadku zamówień sektorowych, o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych przypomina, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (pkt. 6.5.2 Zasada konkurencyjności, pkt. 10) Termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 7 dni w przypadku dostaw i usług, co najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zapis ten ma zastosowanie w przypadku postępowań, w zakresie których ma zastosowanie zasada konkurencyjności.

W związku z powyższym zaleca się, aby pomocniczo przed wszczęciem postepowania, nie objętego obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, skorzystać z list sprawdzających dotyczących procedury rozeznania rynku albo zasady konkurencyjności oraz zapoznać się z publikacją „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”.

Załączniki:
„Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”.
Listy sprawdzające poprawność postępowań prowadzonych w ramach projektów (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności).

***

1 października 2018 r.

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , w kontekście dopuszczalności udzielenia zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b ustawy Pzp, w przypadku braku uwzględnienia usługi nadzoru autorskiego w postępowaniu na wybór wykonawcy projektu.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie CUPT, Urząd zamówień Publicznych odniósł się do kwestii dopuszczalności udzielenia zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b ustawy Pzp, w przypadku braku uwzględnienia usługi nadzoru autorskiego w postępowaniu na wybór wykonawcy projektu. W stanowisku UZP znajduje się odniesienie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r. sygn. akt II GSK 1233/15 w ww. sprawie.

UZP przeanalizował również powyższą kwestię w świetle nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), gdzie ustawodawca wprowadził do treści art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zastrzeżenie, że udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest możliwe jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. W świetle powyższego należy w szczególności rozpatrywać wystąpienie przesłanki związanej z ochroną praw wyłącznych biorąc pod uwagę świadome działanie zamawiającego na etapie zamówienia na prace projektowe. Zamawiający ma bowiem możliwość zapewnienia konkurencyjności w zakresie zlecenia usługi nadzoru autorskiego poprzez jej uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia.

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym dokumentem. Czytaj

***

20 sierpnia 2018 r.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że Komisja Europejska opublikowała (na stronie ec.europa.eu) „Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”.

Niniejszy dokument stanowi polską wersję językową dokumentu „Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds”.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej Wytycznymi.

Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych

***

Listy sprawdzające poprawność postępowań prowadzonych w ramach projektów (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że za pismem z dnia 20.07.2018 r. otrzymało od Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Listy sprawdzające poprawność postępowań prowadzonych w ramach projektów (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności).

Listy powinny stanowić narzędzie pomocnicze (proces autokontroli) stosowane przez wnioskodawców i beneficjentów, celem ułatwienia lepszego przygotowania i przeprowadzenia stosownej procedury.

Zachęcamy do korzystania z załączonych list sprawdzających.

W załączeniu:

***

Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa opracowała dokument pn. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”.

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, dla wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie oraz przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane.

W pierwszym rozdziale podręcznika wskazano dokumenty, z których wynikają wymagania związane z zawieraniem umów w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, opisano rodzaje zamawiających, omówiono elementy związane z przygotowaniem postępowań, w tym kwestie dotyczące szacowania ich wartości, od której zależy rodzaj obowiązującej procedury. W drugim rozdziale opisano poszczególne procedury, ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności. Trzeci rozdział to część zawierającą szczegółową informację na temat przypadków, w których stosowanie procedur nie jest wymagane.

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym dokumentem. Czytaj

***

Prawo Zamówień Publicznych  – dokumentowanie podwykonawstwa podmiotu trzeciego

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem IZ POIiŚ, Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 lutego 2018 r. przekazało do Beneficjentów programu POIiŚ 2014-2020 pismo dotyczące konieczności dokumentowania uczestnictwa podmiotu trzeciego (min. jako podwykonawca jeśli udostępnia swój potencjał w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w wykonaniu zamówień publicznych.

Ponadto CUPT rekomenduje, aby już na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający formułował w projektach umów / IPU zapisy obligujące Wykonawców do dokumentowania uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. Stosowanie się do wytycznych zawartych w załączonym piśmie pozwoli to uniknąć ewentualnych korekt finansowych. 

Powyższa regulacja w przypadku procedowania zamówień publicznych ma również zastosowanie w pozostałych programach operacyjnych czy instrumentach finansowych niezależnie od źródeł finansowania.

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym pismem. Czytaj

***

Jak unikać błędów w zakresie zamówień publicznych na projekty finansowane z UE – aktualizacja poradnika Komisji Europejskiej

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że w lutym 2018 r. Komisja Europejska opublikowała (na stronie ec.europa.eu) zaaktualizowany przewodnik ,,Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors In project funded by the European Structural and Investment Funds’’. Jego celem jest wsparcie urzędników publicznych w całej UE w zakresie unikania najczęstszych błędów i przyjęcia najlepszych praktyk w zakresie zamówień publicznych na projekty finansowane z europejskich funduszy strukturalnych oraz inwestycyjnych (ESIF) i nie tylko.

Przewodnik ma za zadanie pomagać w zidentyfikowaniu i unikaniu obszarów potencjalnego ryzyka błędów w zamówieniach publicznych, będących głównym źródłem nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami UE. Narzędzie to zapewni nie tylko prawidłowość i przejrzystość, ale także poprawi efektywność i skuteczność zamówień publicznych, przynosząc - na korzyść administracji publicznej, zaangażowanych przedsiębiorstw oraz końcowych beneficjentów projektów, znaczące, potencjalne zyski pod względem uczciwej konkurencji i jakości inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym dokumentem. Czytaj

Źródło: ec.europa.eu

***

Aktualizacja „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Centrum Unijnych Projektów Transportowych w związku z nowelizacją „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020” informuje, iż modyfikacji uległy wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu Beneficjenta.

Publikacja ogłoszeń przez Beneficjentów oraz wnioskodawców odbywa się za pośrednictwem funkcjonującego już narzędzia jakim jest Baza Konkurencyjności – strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych. Załączone  pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: DPI-XI.7620.33.2017.LK.4) zawiera  zasady publikacji zapytań ofertowych (dla podmiotów będących Beneficjentami oraz nie posiadających statusu Beneficjenta), w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wskazuje m.in. na obowiązek  publikacji ogłoszeń przez wnioskodawców w ww. komunikatorze od dnia 1 stycznia 2018r.

Poniżej prezentujemy Państwu materiały pomocnicze, które należy uwzględnić podczas przygotowywania zamówień współfinansowanych z POIiŚ 2014-2020.

 

Załączniki:
jak wypełnić obowiazek pelnej informacji w ogłoszeniu .pdf
N145 kB2018-07-17 14:18
Listy sprawdzające poprawność zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności).pdf
N2679 kB2018-07-26 10:46
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 maja 2018 r., dotyczące interpretacji pr....pdf
N853 kB2018-10-01 15:56
Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.pdf
N1599 kB2018-10-26 15:11
Listy sprawdzające poprawność zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności ).pdf
N2679 kB2018-10-26 15:12
guidance_public_procurement_2018_en.pdf
N991 kB2018-02-22 12:20
Dokumentowanie podwykonawstwa podmiotu trzeciego.pdf
N310 kB2018-03-02 10:43
Zamówienia udzielane w ramach projektów Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta.pdf
N1599 kB2018-06-05 09:25
Rozeznanie rynku – all
 775 kB2017-12-21 13:52
Rozeznanie rynku 1
 289 kB2017-12-21 13:52
Rozeznanie rynku 2
 305 kB2017-12-21 13:52
Pismo MR w spr. ograniczonej ilości znaków w ogłoszeniu do Dz.U-2
 342 kB2018-01-04 12:04
Nowe zasady publikacji ogłoszeń.pdf
 221 kB2018-01-31 16:15
Stanowisko UZP.PDF
 522 kB2020-05-22 12:17
Informacja nt. zmiany ustawy pzp.pdf
 52 kB2017-11-21 10:25
Wartości progów zamówień w kontekście ustalania właściwych minimalnych terminów składania ofert.pdf
 167 kB2020-06-29 10:41
Informacja o protokolach postepowan i tabelach przetargow.pdf
 208 kB2017-11-21 10:25
Rozporzadzenie w sprawie warunków obniżania korekt.pdf
 570 kB2017-11-21 10:25