Ochrona środowiska - CUPT

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym wymaga zapoznania się z obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi, ich interpretacjami, opisami procedur, rozwiązaniami minimalizującymi oddziaływanie na środowisko i dobrymi praktykami. 

Aby ułatwić poszukiwanie przydatnych informacji dotyczących przepisów ochrony środowiska, w odpowiednich zakładkach znajduje się lista aktów prawnych oraz dokumentów. Zakładki te zostały pogrupowane na cztery najważniejsze działy tj. dobre praktyki, podstawowe krajowe akty prawne, wybrane regulacje wspólnotowe oraz dokumenty pomocnicze.

W dniu 27 grudnia 2016 r. został wydany Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uchylenia Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
(Komunikat MRiF).