Dokumenty pomocnicze - CUPT

Poniżej znajduje się lista dokumentów, które mogą stanowić pomoc dla Beneficjentów przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych. Opracowania te można odnaleźć w wersji elektronicznej na stronach GDOŚ i DG ENVI oraz Ministerstwa Środowiska (KLIMADA).

https://www.gdos.gov.pl/publikacje

http://klimada.mos.gov.pl/dokumenty/

- Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, Wilżak T., Warszawa 2011, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

- Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów zawartych w załącznikach I oraz II do Dyrektywy OOŚ, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008.
(Interpretacja definicji).

- Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zeszyty metodyczne nr 1 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Warszawa sierpień 2009 r., Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

- Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, Grudzińska I, Zarzecka J., Warszawa 2011, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

- Wyjaśnienia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie wydawania zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 07.01.2011 r. (Wyjaśnienia GDOŚ).

- Poradnik dotyczący włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny oddziaływania na środowisko, Komisja Europejska, 2013.
(Tłumaczenie na polski – GDOŚ 2015).

- Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, Departament Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa październik 2015, Ministerstwo Środowiska (KLIMADA).