Podstawowe krajowe akty prawne - CUPT

Poniżej znajduje się lista najistotniejszych przepisów krajowych - ustaw lub rozporządzeń dotyczących bezpośrednio kwestii związanych z procedurą oceny oddziaływania na środowisko. Wymienione akty prawne są dostępne na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/. Należy zawsze opierać się na najaktualniejszych przepisach.

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (ze zm.).