Rozliczanie projektów - CUPT

Narzędziem służącym do rozliczania projektu jest wniosek o płatność. Wniosek o płatność to dokument, który należy sporządzić na specjalnym formularzu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność oraz przekazać do CUPT w postaci elektronicznej za pośrednictwem centralnego systemu teleinformatycznego SL2014. Termin składania wniosku o płatność określa umowa o dofinansowanie – okresy sprawozdawcze są jednak nie dłuższe, niż 3 miesiące. Wniosek o płatność zawiera informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach projektu, poniesionych wydatków i postępów w realizacji projektu – w odniesieniu do założeń wskazanych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie. Obejmuje również działania planowane do realizacji w okresie poprzedzającym złożenie kolejnego wniosku.

Wniosek o płatność podlega weryfikacji zgodnie z zasadami wdrażania POIiŚ, polega na ocenie formalnej, merytorycznej oraz rachunkowej.

W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, instytucja udzielająca wsparcia ma możliwość podjąć decyzję o kontroli doraźnej przeprowadzanej na miejscu realizacji lub zażądać wszelkich dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym przez nią terminie celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących kwalifikowalności wydatków. W przypadku, gdy projekt nie jest realizowany zgodnie
z założeniami lub założone cele nie zostały osiągnięte, dofinansowanie projektu może zostać cofnięte.

Beneficjent składa wniosek o płatność gdy:

  • rozlicza otrzymane dofinansowanie w ramach zaliczki,
  • wnioskuje o przyznanie zaliczki,
  • wnioskuje o refundację wydatków poniesionych z własnych środków,
  • beneficjent jest państwową jednostką budżetową i rozlicza poniesione wydatki,
  • przekazuje informacje o postępie rzeczowym projektu.

W trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu należy zachować pełną dokumentację projektową. Obowiązkiem każdego beneficjenta realizującego projekt jest prowadzenie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu. Ewidencja księgowa musi w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, dokumentować całość wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu.

Każdy dokument księgowy powinien być oznakowany w sposób jednoznacznie przypisujący go do danego projektu. Wszystkie dokumenty projektowe powinny być księgowane w sposób umożliwiających ich szybką identyfikację. Wyodrębniona ewidencja księgowa wymaga wprowadzenia jednolitego oznakowania dofinansowanych pozycji bądź ujmowania ich na specjalnie w tym celu utworzonych kontach.

Dokumenty związane z realizacją Projektu (m.in. umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wnioski o płatność i dokumentacja księgowa związana ze zrealizowanym projektem, dokumenty wykazujące realizację wskaźników osiągnięcia celów projektu, dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy) przechowuje się w jednym miejscu przez określony czas. Są one niezbędne podczas kontroli projektu prowadzonych przez CUPT oraz przez inne instytucje.

Więcej informacji dotyczących rozliczenia projektów znajduje się w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o nadpłatach i zwrotach środków w ramach zawartych umów o dofinansowanie