Weryfikacja merytoryczna - CUPT

Weryfikacja merytoryczna polega na sprawdzeniu czy wszystkie poniesione wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu, spełniają zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego i zostały poniesione zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi. Oceny tej dokonuje pracownik instytucji udzielającej wsparcia w oparciu o przedstawione wraz z wnioskiem o płatność w postaci załączników do wniosku dokumenty.