Weryfikacja rachunkowa - CUPT

Weryfikacja rachunkowa polega na sprawdzeniu poprawności rachunkowej przedstawionych wydatków oraz załączonych dokumentów.

Aktualizacja 28.05.2021 r.

W związku z aktualizacją metodyki rozliczania wydatków osobowych we wnioskach o płatność składanych za pośrednictwem SL2014 na podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach umowy o dofinansowanie, poniżej znajdują się zaktualizowane pliki do pobrania.

Aktualizacja 11.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 punkt 6.15.1 Stosunek pracy w zakresie zniesienia 40%-wego limitu dodatku do wynagrodzenia z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych poniżej w załączeniu aktualizacja wzoru zestawienia rozliczającego wydatki osobowe.

Zaktualizowany dokument jest dostępny do pobrania pod nazwą:
Wzór Zestawienia rozliczającego wydatki osobowe_aktualizacja.xls

Aktualizacja 15.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o aktualizacji Instrukcji rozliczania wydatków osobowych we wnioskach o płatność składanych za pośrednictwem SL2014 na podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach umowy o dofinansowanie.

Aktualizacja dotyczy wskazania wymogu przekazania przy pierwszym wniosku o płatność rozliczającego wydatki osobowe metodą uproszczoną w systemie SL2014 wszystkich dokumentów wymaganych do potwierdzenia kwalifikowalności tego typu wydatków wg. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Beneficjent rozliczający w sposób uproszczony we wnioskach o płatność wydatki związane z wynagrodzeniami zobowiązany jest do stosowania przepisów ww. Instrukcji.

Zaktualizowany dokument jest dostępny do pobrania pod nazwą:
Instrukcja rozliczania wydatków osobowych dla Beneficjentów projektów rozliczanych w ramach III, IV, V, VI Osi POIiŚ 2014-2020_aktualizacja.pdf

Aktualizacja 29.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o dopuszczeniu przez Instytucję Zarządzającą Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 możliwości uproszczonego rozliczania we wnioskach o płatność wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnianych przez Beneficjenta projektu.

Opis zasad stosowania uproszczeń przez Beneficjentów przedstawiających wnioski o płatność w ramach III, IV, V oraz VI Osi priorytetowej POIiŚ na lata 2014-2020 zawarty jest w Instrukcji rozliczania wydatków osobowych we wnioskach o płatność składanych za pośrednictwem SL2014 na podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach umowy o dofinansowanie.

Beneficjent rozliczający w sposób uproszczony we wnioskach o płatność wydatki związane z wynagrodzeniami zobowiązany jest do stosowania przepisów ww. Instrukcji.